Volunteers Section Minimize
 

Sri Krishna (Sri Venugopalan) Sancharam

Sri Vijayaraghavan Poondi
Sri Kannan Rangan
Sri Murali Thirumalai
Sri Shyam Srinivasan
Sri Venkat Srinivasan
Sri Srini Rajagopalan
Sri Sriram
Sri Ram Madabhushi

Inventory (Religious Items)

Sri Vijayaraghavan Poondi
Sri Viji Venkatesh

Maintenance: Sri Anantazhwan Nandavanam (Garden)

Sri Kannan Rangan
Sri Hariram Subramaniyam
Sri Rajagopal Sadagopan

Maintenance: Building

Sri Sridhar Parthasarathy

Legal Advisors

Sri Srividya Krishnamoorthy
Sri Satish B. Poondi

Fund Raising Committee

Sri Vijayaraghavan Poondi (New Jersey)
Sri Raman Ranganathan (Detroit)
Sri Nadathur Mathavan (Maryland)
Sri Kesavan Kannan (Washington DC)
Sri Rangarajan Jaghannathan ( New York)
Sri Padmanabhan Raman (Atlanta)
Sri Vijay Pathangi (Indianapolis)
Sri Jaghan Yamuna (St. Louis)
Sri Krishnakumar Vadhula (Minneapolis)
Sri Krishnakumar (Seattle)
Sri Sowmya Narayanan (New Hampshire)
Sri Balaji (Boston)
Sri Mukund Nadipuram (Iowa)
Sri Ara Amudhan (Iowa)
Smt. Ambhujam Devanathan (Chicago)

Decoration

Srimathi Pankaja Poondi
Srimathi Jaya Srinivasan
Srimathi Swetha Sriram
Srimathi Kalyani Krishnamachari
Srimathi Kalyani Narayanan

Religious Committee

Sri Vijayaraghavan Poondi

Flowers and Garlands

Srimathi Kalyani Krishnamachari

Prasadam Preparation

Srimathi Shyamala Murali
Srimathi Kalyani Krishnamachari
Srimathi Pankaja Poondi
Srimathi Jaya Srinivasan
Srimathi Viji Venkatesh
Srimathi Kalyani Narayanan
Srimathi Shobha Sridhar

Kitchen Store Room

Srimathi Viji Venkatesh

Communication and Public Relations

Sri Venkat Srinivasan

Web Team

Srimathi Vandhana Ravichandar
Sri Aravind Sairaman
Srimathi Subha Desikan Kannan
Sri AMR Kannan